image

AMV-90 Roleta veneciane të kontrolluara me lidhëse alumini

Mbrojtje optimale nga dielli dhe era për objekte sapo të ndërtuara dhe të renovuara.

AMV-90 Roleta veneciane me lidhëse alumini posaqërisht janë të përshtatshme për objekte me ramje (me pjertësi) minimum 13cm.

Dukuria atraktive në rreth 90mm, lamelat e gjëra të planerit ofron element diskret për dhënjen e formës moderne të fasadës.


Kurse AMV-90 pllakëzat janë me përçues alternative, AMV-90 lamelat janë të furnizuara me binar – rrëshqitës përçues nga dy anët Gjatë lartësisë të pandryshuar të pakos me këtë zvogëlohet zëri I erës.


Rregullimi individual I dritës

Dy variantet për rrotullim mundësojnë rregullimin në mënyrë të diferencuar dhe individuale të dritës deportuese. Errësimi individual I hapësirës së brendshme është e mrekullueshme në krahasim me Blindset konvencionale.

Reduktimi I zërit I cili shërben si shembull

Profili I fortë I llameleve me hapësirë valore për reduktimin e zërit nga materjalet artificial dhe pykave rrëshqitëse eksncentrike e zvogëlon zhurmën e jashtme dhe zërat e erës I shëndron në minimum.

Ngjyrosja strukturale e rre

Ngjyrosja strukturale e re e llameleve-pllakëzave karakterizohet në mënyrrë të dukshme ruajtja e tonusit të ngjyrës dhe qëndrueshmëri më të madhe të kushteve klimatike në krahasim me lyerjen e zakonshme të lehtë.Dukshmëm është zvogëluar ngjitja e papastërtirave, kurse llamelet pastrohen me lehtësi.

Ҫuditërish shkalla e izolimit

Në mënyrë të mrekullueshme palosja e llamelave mundësojnë cirkulimin e reduktuar të ajrit nëpërmjet sipërfaqës ku bashkohen llamelet mes veti dhe dritarës, kurse me këtë kontribuojnë për përmirësimin e vlerës (shkallës) të të izoluarit.

Komfor I lartë duke I falenderuar paketimin automatic

Sipas dëshirës shytësi të jetë edhe përmes elektromotorit të ndërtuar kompakt, në letvën e lartë. Kështu paisja e automatizuar I roletneve ofron komfor të shtuar në trajtim. Fillimi më I madh arrihet me trajtimin automatik me tajmer ndaj diellit.

Kohëzgjatja

Lidhja e llameleve nga çeliku I kromuar rezistues ndaj stuhive, lamele të lyera në mënyrë strukturale, me fibra aramide, shirita bartëse të përforcuara prej terileni garantojnë jetë të gjatë të roletneve.

Fushë të gjërë përdorimi

Pa ose me "pozicion pune” ideal për shfrytëzimin në banesa dhe hapsira komerciale si dhe hapsirat në zyra dhe ndërtesa administrative.

image

Elementet lidhëse mes llamelave dhe shiritave bartëse nga çeliku I kromuar. Të cilët janë rezistues ndaj kushteve klimatike, mundësojnë edhe ndrrime plotësuese të llameleve individuale. Shiritat bartëse të përforcuara me fibra aramide mundësojne mbyllje të mirë të hapsirës së llamelës për më shumë vite

image

Thellësirat sferike për vrima mbrojnë 8 mm shiritin për ngritjen e grrithjeve. Shmangja e gropëzave mbrojtëse nga materialet artificial të cilët janë të ndjeshme për tu thyer, jumbron nga riparimi I parakoshëm.

image

Pyka shtytëse prej metali ose UV-material artificial I stabilizuar garantojnë rezistencë të lartë nga thyerja. Forma e tyre ekscentrike gjatë mbrojtësit të mbyllur të llamelave mundëson zvoglimin e hapsirës për manevrim të pykës drejtuese në binarët rëshqitës anash, dhe me këtë arrihet zvoglimi I zërit nga era.

image

Në kanalin bartës të galvanizuar organet e montoara për ngritjen dhe sjelljen më shumë herë janë të mbrojtura nga papastërtia. Mundësojnë mbrojtjen nga era të llamelave në secilën pozitë. Pozicioni përfundimtar për përkufizimin e pozicionit të lartë dhe të fundit, pengon ndarjen e shiriteve për ngritje përshkand mbikqyrjes.

image

Binari I punës eloksinuar e cila edhe vet është lëvizëse, mundet sipas dëshirës të pajiset me mbyllje automatike. Me këtë kur është në pozicion të mbyllur e njëjta nuk mund të ngrihet dhe shërben edhe pengimin nga vjedhjet

image
image
image
image

Lartësia e paketit

(lartësia e ramjes)

Lartësia e dritës min. Pako

151 - 157 cm 22 cm

176 - 200 cm 23 cm

201 – 225 cm 25 cm

226 – 250 cm 26 cm

251 – 275 cm 28 cm

276 – 300 cm 29 cm

301 – 325 cm 31 cm

326 – 350 cm 32 cm

351 – 375 cm 34 cm

Me glaeri +2 cm

(lartësi më të vogëla të pakos me kërkes të klientelës)

Gjërsia e konstruktit

min. 40 cm - me shtytje ne nyjën

min. 60 cm - me electromotor 
ose me rrotëll shtytëse

në afërsin e llameleve

max. 400 cm - (përjashtim 
reduktim për ndërtime shumë

të eksponuara, shtëpi

të larta)Lartësia konstruktive

min. 50 cm

max. 400 cm

Sipërfaqja konstruktive

max. 8.0 m² - nga një roletne

max. 8.0 m² - roletne të bashkuar

me shtytje në nyje


max.24,0 m²Paisjet e lidhura

Shtytësi në kurgll nyjor:

Më së shumti lidhen 4 roletne

2 të majta, 2 të djathta

Shtytja me motor elektrik:

Lidhen më së shumti 5 roletnë:

Nëse shtytësi është në mes

2 majtas 2 djathtas

Shtytësi elektrik

220 V/50 Hz me mbrojtës per kundervënie nga bimetali me mekanizëm për kundërveprim të ndërtuar si mbrojtës I lartë nga rollovimi I montuar në kanalin bartës.


Në nje shallter mund të lidhet vetëm nga një motor më tepër motorë në një shallter lidhen përmes drejtimit elektrik (të kërkohet skema për drejtimin elektrik-shalltabela)